DET PERSONLIGA LEDARSKAPET


Onsdag 13.30 – 14.00
Vaccinera dig mot stress i ditt ledarskap
Dina personliga egenskaper styr din ledarstil, vad du stressas av och hur du uppfattar och reagerar i pressade situationer. Vilka är de typiska stressfällorna och hur tacklar du dem bäst? Få insikt i vilka de psykologiska och fysiologiska effekterna är av långtidsstress. Under seminariet förs en öppen dialog om personliga egenskaper, ledarstil och stressfällor som baseras på de senaste rönen från den vetenskapliga världen. Föreläsningen kan hjälpa dig att undvika drabbas negativt av stress.
Trevor Archer, Professor emeritus i psykologi vid Göteborgs Universitet, Anki Holmberg, Samarbetscoach, JobMatch Talent

Onsdag 14.10-14.40
Framsynt och effektivt ledarskap 2.0 – På vetenskaplig grund
Alla organisationers utvecklingstakt och innovationsförmåga är beroende av hur framsynt och effektivt de styrs och leds. Med vetenskapliga metoder kan man snabbt och med begränsad insats skapa transparens i och förståelse för hur väl de personella resurserna tas tillvara och vad som kan och borde förbättras.
Ulf Lindberg, VD, Enhancer Consulting.

Torsdag 14.00-14.30
Chefiosprojektet – Vad har hänt?
Mycket har hänt med forskningen om chefer i kommunala förvaltningar. Här får du ta del av forskningsresultaten som pågått i många år och hur man med hjälp av fyra verktyg kan kartlägga organisationer i offentlig sektor.
Hans Lindgren, Forskare, Göteborgs Universitet

Torsdag 14.40-15.10
Bad is stronger than good
Historiskt har ledarskapsforskningen och ledarutbildning till stor del fokuserat på konstruktiva ledarbeteenden, lite kraft har lagts på att förstå destruktiva ledarbeteenden. Det visar sig dock att destruktiva ledarbeteenden har fem gånger så hög verkningsgrad jämfört med konstruktiva ledarbeteenden, krasst sett behöver man göra fem bra saker för att kompensera för en dålig. Av den anledningen är det viktigt att veta vilka dessa beteenden är och hur man som ledare kan minska de negativa effekterna av dem.
Mattias Lundkvist, Försäljningschef, Utbildning.se

 

FÖRÄNDRINGSLEDNING


Onsdag 13.30-14.00
Att vara ledare i en digital omvärld
Hur du som ledare skall kunna navigera mellan ny teknik, halvgamla spelregler och hjärnor som inte hänger med i utvecklingen.
Ingvar Gräsberg, Grundare, Xmentor management

Onsdag 14.10-14.40
5 saker du måste veta innan du genomför en förändring
Vilka är de vanligaste fallgroparna och vad är avgörande för att lyckas med praktiskt förändringsarbete? Ta del av ett erfarenhetsbaserat seminarium om förändringsarbete i praktiken.
Carl Erik Herlitz, Forsknings- och utvecklingschef och Ledarskapstränare,  Tuff Ledarskapsträning AB

Torsdag 14.00-14.30
PRAKTIKFALL: Konsten att leda i samverkan för en smartare stad
Uppsala kommun valde under 2016 att upphandla en leverantör och partner inom geografiska informationssystem (GIS). Kartor och geografisk information är något som knyter samman flera verksamheter, möjliggör digitalisering och effektivare arbetsflöden. I arbetet med digitalisering för en smartare stad krävs införandet av ny teknik, men framförallt förändrade arbetsprocesser, då är ledarskapet avgörande för resultatet.  Praktikfallet visar på vilka förändringsprocesser som sker samt hur och vad som krävs för att åstadkomma en gemensam målbild och ett lyckat  partnerskap mellan kommun och leverantör.
Sara Johansson, GIS-strateg, kommunledningskontoret Uppsala kommun, Oscar Monell, Strategisk rådgivare och Lösningsarkitekt, Esri Sverige

Torsdag 14.40-15.10
PRAKTIKFALL: Offentlig verksamhet och skräddarsydd ledarutveckling i ett helhetsgrepp
Ett framgångsrikt exempel från Jordbruksverket där en storsatsning inom ledarskapet utvecklats agilt för att möta upp organisationens aktuella och framtida utmaningar. Vad har offentlig verksamhet att vinna på ledarutveckling i helheten av organisationen? Mgruppen har under 2014-2017 deltagit i en större helhetssatsning på ledarutveckling inom Jordbruksverket. Satsningen berör alla typer av chefer och ledare: Från enhetschefer till avdelningschefer och högsta ledningen.
Monica Utterdahl, Ledarutvecklare, Mgruppen, Kent Werner, Ledarutvecklare, Mgruppen, Anna Coreback, Chef personal- och rättsenheten, Jordbruksverket, Annika Skrikas, personalstrateg stabsenheten, Jordbruksverket

 

PERSONALPERSPEKTIVET


Onsdag 13.30-14.00
Panelsamtal: Är tillit nyckeln till effektivitet och kvalitet?
Panelsamtal om styrning och ledning med fokus på tillit. Vad mäter vi och hur följer vi upp på rätt sätt? Hur bygger vi tillit i komplexa verksamheter? Vilket utrymme finns det idag för chefer och profession att utveckla och förbättra?
Laura Hartman, Ordförande i regeringens tillitsdelegation, Eva Nilsson-Bågenholm, Kvalitetsdirektör, Humana, Samtalet leds av Hanna Broberg, Chefsstrateg, Svensk Chefsförening

Onsdag 14.10-14.40
Effektivisera verksamheten genom förbättrat samarbete
Många offentliga verksamheter har i jakten på ökad effektivitet använt olika metoder för att förbättra verksamhetens processer inte sällan med otillfredsställande resultat. Ann Malmsten och Thomas Krook från INDEA berättar under 30 fartfyllda minuter om hur Professor Judy Hoffer Gitells teori ”Relational Coordination” med fokus på gemensamma mål, arbetsrelationer och kommunikation får processer att fungera utan ny organisation eller metoder.
Thomas Krook, VD, Indea, Ann Malmsten, Konsult, Indea

Torsdag 14.00-14.30
Så blir ni en attraktivare arbetsgivare!
Få inspiration, kunskap och verktyg kring hur ni kan bli en ännu attraktivare arbetsgivare.
Allt börjar med att attrahera och utveckla rätt människor för att skapa engagemang hos era medarbetare. Engagerade medarbetare är helt avgörande för att nå kvalité, effektivitet och bäst resultat. Antalet företag med minskat engagemang överstiger dock nu andelen företag med ökat engagemang för första gången på ett decennium. I kombination med demografiska förändringar och obalans mellan utbud och efterfrågan på rätt kompetens, gör att ni måste bli attraktivare som arbetsgivare. Seminariet ger dig nya viktiga insikter i arbetet med att skapa en attraktiv arbetsplats.
Svante Randlert, Business & People Advisor på Academic Work

Torsdag 14.40-15.10
Frigör medarbetarnas potential med nya gemensamma verksamhetskartor
Allt går fortare, alla medarbetare behöver fattar verksamhetsbeslut om inriktning flera gånger varje dag och vi behöver ha organisationer med gemensamma visioner, strategier och stor förståelse för sin egen helhet. Men många vittnar om hur komplexiteten och fragmenterad förståelse för visionerna, strategierna och sitt eget sammanhang istället leder till en organisationströghet som skadar både medarbetarna och organisationen. Navigera rätt, säkerställa framtidssäkrade beslut samt öka vår förändringstakt genom att alla medarbetare delar en och samma helhetssyn om var vi är idag och vår målbild. En gemensam karta baserad på verksamhetsgeografin möjliggör vi just detta samt ger oss nya analyser och ett konstruktivt samtal för hela vårt värdenätverk.
Cecilia Nordén, Verksamhetsarkitekt, IRM, Annika Klyver, Verksamhetsarkitekt, IRM

UNCONFERENCE


Onsdag 13.30-14.50
Workshop: Meningsfulla möten som verktyg i förändring

Resultat skapas i möten mellan människor. För att åstadkomma förändring behöver perspektiv brytas, mångfald mötas och erfarenheter delas. Meningsfulla möten kräver syfte och struktur men också förtroendefulla relationer och förståelse för det gemensamma uppdraget. Välkommen till en workshop där du får ta del av forskning och verktyg och samtidigt reflektera över lärdomar och erfarenheter.
Kristina Vejbrink och Karin Ljudén, Organisationskonsulter, Lyhra  Kommunikation & förändring

Torsdag 09.50-11.00
Förändrad styrning och ledning i Sveriges fjärde största stad del 1
Uppsala kommun beskriver sitt förändringsarbete under 2016. Från politiskt beslut, genomförande, utmaningar och lärdomar samt arbetet med kulturutmaningar i samband med förändrad styrning och ledning samt framtagning av ett gemensamt sätt i Uppsala för förändringsledning.
Christoffer Nilsson, biträdande Stadsdirektör, Uppsala kommun, Anna Lind, Förhandlingschef och intern projektledare inom HR, Uppsala kommun, Britta Engquist, Förändringsledare HR staben, Uppsala kommun

Torsdag 14.00-14.30
Förändrad styrning och ledning i Sveriges fjärde största stad del 2
Uppsala kommun beskriver sitt förändringsarbete under 2016. Från politiskt beslut, genomförande, utmaningar och lärdomar samt arbetet med kulturutmaningar i samband med förändrad styrning och ledning samt framtagning av ett gemensamt sätt i Uppsala för förändringsledning.
Christoffer Nilsson, biträdande Stadsdirektör, Uppsala kommun, Anna Lind, Förhandlingschef och intern projektledare inom HR, Uppsala kommun, Britta Engquist, Förändringsledare HR staben, Uppsala kommun

Kommentera